Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Informace k Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/2020 ze dne 7.8.2020

8.8.2020

KHS pro Kraj Vysočina zveřejnila Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/2020, kterým vydádá aktualizované znění MO č. 6/2020, které bylo zrušeno MO č. 8/2020 (fakticky se pro provoz Domu zdraví nic nemění) :

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb ( tj. i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen zdravotního materiálu a na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.


2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

 

Interním opatřením jsme ve vnitřních prostorech Domu zdraví, protože se zde koncentruje riziková skupina obyvatel, vyžadovali z preventivních důvodů použití roušek po celou dobu zhoršené epidemiologické situace v ČR, abychom současně předešli riziku přenosu infekce na zdravotnický personál.

S ohledem na dřívější přijatá opatření Domu zdraví se shora citovaným Nařízením KHS č. 9/2020 a dřívějším 6/2020  v našem provozu nic nemění.

Celé znění nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 6/2020 ze dne 28.7.2020:

pdf 168 kB 

Celé znění nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/2020 ze dne 7.8.2020:

pdf 1 MB